Kadromuz


 

Dr.Çetin Özen KOÇ

Kalite Yönetim Direktörü

 

Yük. Hem. Birgül KAHRAMAN

Kalite Birimi Çalışanı

 

Ebe Hemşire Çiğdem Engin

Kalite Birimi Çalışanı

Duygu Kahriman

Kalite Birimi Çalışanı

Sanem Tülay Açıkgöz

Kalite Birim Sekreteri

 

 

Huriye Eroğlu

Kalite Birim Sekreteri

 

 

Görevlerimiz;

Kalite Yönetim Direktörü, Kalite Yönetim Birimi Sorumlusudur. Kalite ve Akreditasyondan Sorumlu Başhekim Yardımcısına bağlı olarak çalışır. Kalite Yönetim Biriminde çalışan personel, kalite yönetimi, hasta güvenliği, dokümantasyon gibi konularda eğitim alır. Kalite Yönetim Birimi;

1. Kalite ve akreditasyon çalışmalarının karar ve yürütme organı olarak çalışır.

2. Kalite yönetimi çalışmaları konusunda koordinatörlük, diğer hastaneler ve kamu kuruluşlarıyla iletişim ve işbirliği yapar.

3. Kurumun kalite geliştirme uygulamaları konusundaki politika ve stratejilerini belirler.

4. SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

5. SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar. Dokümanların hazırlanması, onaylanması ve yayınlanmasını sağlar.

6. Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder. Kurumun kalite hedeflerini belirlenmesini sağlar. Bölüm yöneticileri ve bölüm kalite sorumluları ile Bölüm hedeflerinin belirlenmesini, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların planlamasını, dönemsel hedef analizlerinin yapılmasını organize eder.

7. Öz değerlendirme sürecini yönetir.

8. Yazılı düzenlemeleri yönetir.

9. Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda kalite çalışmalarını yürütmek üzere bölüm kalite sorumluları, komite, ekip, kalite çemberi gibi çalışma gruplarının oluşturulmasını ve koordinasyonunu sağlar.

10. Kalite Yönetim Direktörü ve kalite yönetim birimi çalışanları SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır. Komitelerin asgari SKS belirtilen konulara yönelik çalışmalarını yürütülmesini koordine eder.

11. Bölüm Kalite Sorumluları Kalite Yönetim Direktörü/ Kalite Yönetim Birimi Çalışanları ile koordineli çalışır. Sorumlular bölümlerde yürütülen düzeltici önleyici faaliyetleri takip eder. Bölümlerinde Merkezi değerlendirme ve öz değerlendirme süreçlerine eşlik eder. Bölümleri ile ilgili dokümantasyon ihtiyaçlarının belirlenmesi, hazırlanması, onaylanması sürecinde yer alır.

12. Düzeltici Önleyici Faaliyet sürecini yönetir. Hastane Düzeltici Önleyici Faaliyet Sorumluları ile sürecin takibini yapar gerekli durumlarda uygunsuz faaliyetlerin hastane Yöneticiliğine iletilmesini sağlar.

13. Hasta bakım kalitesi ile hasta ve çalışan güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli tüm kaynakların planlanması, temini ve yönetilmesini sağlar.

14. Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir. Güvenlik Raporlama Sistemine yönelik her türlü olayları gruplandırır, ilgili komitelere sevk eder, denetimlerini sağlar.

15. Kurumdaki mevcut sorunları tespit eder, öncelik sırasına koyar ve bu doğrultuda süreç iyileştirme çalışmaları yapar ve yapılmasını sağlar.

16. Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetir. Kalite Yönetim Birimi anket uygulamasında anketörleri eğitir, gizliliği sağlar, anket uygulanacak kişilerin nasıl seçileceğine karar verir, veri analizini yapar. Anket sonucunda sorunlu alanları belirleyerek Düzeltici Önletici Faaliyet başlatır ve verileri sisteme aktarmakla görevlidir.

17. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir. Analiz sonuçlarını gösterge sorumluları ve bölüm yöneticileri onayı ile gerekli durumlarda Hastane Yöneticiliğine sunar.

18. Öneri ve Şikayet Değerlendirme Ekibi üyesi olarak; Öneri ve Şikayet kutuları, intranet ve hastane web sitesi aracılığıyla iletilen hasta ve çalışan öneri-şikayetleri değerlendirilir, ilgili birimlere iletilir, gerekli düzenlemeler ve uygulamalar başlatılır.

19. Kalite yönetim sisteminde süreç ve uygulamalara dair eğitimleri Eğitim Komitesi, Genel Uyum Eğitim Sorumlusu ve Bölüm Uyum Eğitim Sorumluları ile planlar ve çalışanların eğitimleri almalarını sağlar.

20. Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir. Risk Yönetim sürecini İş Sağlığı Güvenliği Kurulu ve diğer komiteler ile birlikte koordine eder.