TUEK (Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu)
19 Ağustos 2022

TUEK (TIPTA UZMANLIK EĞİTİM KURULU)

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönergesi 10. Maddesine göre; Eğitim ve araştırma faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve gözetmek üzere Genel Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde yedi, Dal Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde beş üyeden oluşan Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu (TUEK) oluşturulur.
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 11.02.2021 tarihinde Eğitim Görevlilerinin katılımı ile yapılan seçim sonucunda Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu (TUEK) oluşturulmuştur.
TUEK Görevleri;
a) Dekanlık ve Başhekimlik tarafından verilen eğitim ile ilgili görevleri yapmak,
b) Kurumun eğitim ve araştırma kapasitesinin oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri belirlemek ve Başhekimliğe sunmak,
c) İlgili kliniklerin eğitim sorumlularınca hazırlanan eğitim plan ve programlarını tıpta uzmanlık mevzuatı hükümlerine ve Dekanlık tarafından belirlenen usullere göre değerlendirerek onaylamak,
d) Kurumun, her eğitim yılı için eğitim ve araştırma programını hazırlamak, yazılı ve elektronik ortamda yayınlamak ve Başhekimliğe sunmak,
e)Maddi destek talep edilen bilimsel araştırma projelerini, oluşturacağı bilimsel değerlendirme ekibi marifetiyle değerlendirmek, uygun görülenleri desteklenmesi önerisi ile Başhekimliğe sunmak, yürütülmekte olan araştırmaların altı aylık ara raporlarını ve nihai raporlarını değerlendirip onaylamak,
f) Kurum içi seminer, konferans, bilimsel toplantı taleplerini değerlendirip karara bağlamak, kurumlar arası, ulusal ya da uluslararası kongre, sempozyum, kurs ve çalıştay düzenleme taleplerini değerlendirip Dekanlığa gönderilmek üzere Başhekimliğe sunmak,
g) Klinikler arası eğitim çalışmalarını ve uzmanlık öğrencilerinin rotasyonlarını koordine etmek,
h) Uzmanlık öğrencilerinin eğitim süreleri konusunda ilgili mevzuata göre görüş bildirerek Başhekimliğe sunmak,
i) Ulusal ve uluslararası seminer, kurs, kongre ve benzeri bilimsel toplantıları duyurmak, bu toplantılara görevlendirme yoluyla katılacakları belirleyerek Başhekimliğe sunmak,
j) Bilimsel araştırmalarda bulunmak, yurt içi ve yurt dışı çalışmalarda bilgi ve görgüsünü artırmak isteyenlerin görevlendirme taleplerini değerlendirerek Başhekimliğe sunmak,
k) Eğitim yılı sonunda yapılan eğitim ve araştırma çalışmalarını değerlendirmek, değerlendirme raporu düzenlemek ve bu raporu Başhekimliğe sunmak,
l) Kurumda ihtiyaç duyulan eğitimle ilgili eğitici, alt yapı, bilimsel kaynaklar ve benzeri
ihtiyaçları belirleyerek Başhekimliğe öneride bulunmak,
m) Kurum içi eğitim, araştırma, yayın ve mesleki etik ihlallerini değerlendirerek gereği için
Başhekimliği bilgilendirmek,
n) Uzmanlık eğitimi dışında, kurumda verilecek diğer eğitimler (sertifikalı eğitimler, hizmet içi
eğitimler, staj eğitimleri) ile ilgili Başhekimliğe görüş sunmak.
S.B.Ü.HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
TUEK İŞLEYİŞ
Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu (TUEK) en az ayda 1 kez olmak üzere eğitim ve araştırma
faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve gözetmek üzere hastanemiz Başhekim başkanlığında toplanmaktadır.
TUEK’e başvurmak isteyen çalışmacı, toplantı öncesi komisyonun sekretaryasını yürüten
komisyon üyesi ile görüşerek aşağıdaki formata uygun olarak başvuru formunu hazırlamalıdır.
Çalışmacıların proje formu ve ek belgelerle komisyon toplantısına bizzat katılarak çalışmalarını
komisyon üyelerine sunmaları beklenmektedir.