Acil Tıp Kliniği

Acil Tıp; temel görevi, beklenmeyen bir sağlık probleminden ya da yaralanma durumunda, hastayı değerlendirmek, tanımak, tedavi etmek ve daha ileri sakatlık ve ölümden korumak olan bir uzmanlık dalıdır. Tanım olarak, uzun süreli takip gerektiren bakım hizmetleri Acil Tıp kapsamına girmez. Acil Tıp, ölümlerin ve kalıcı sakatlıklarının önlenmesinde gerekli olan hızlı müdahale ve hızlı karar vermeyi içeren bir bilimdir. Ülkemizde ilk kez “Acil Tıp Uzmanlığı” Bakanlar Kurulu’nun 12 Nisan 1993 tarihli kararı, 30 Nisan 1993 tarih ve 21567 sayılı Resmi Gazete’de 93/4270 karar sayısı ile Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne eklenmiş ve “İlk ve Acil Yardım” adı ile bir ana dal kurulmuştur. 19 Haziran 2002’de Resmi Gazete’de yayımlanan Tıpta uzmanlık Tüzüğü ile uzmanlık ana dalının adı “Acil Tıp” olarak değiştirilmiştir. İhtisasın süresi de Avrupa, ABD ve diğer ülkelerde denklik problemleri yaşanmaması gerekçesiyle 5 yıla çıkarılmıştır. 2002’de Acil Tıp Uzmanlarının aldığı ilk doçentlik unvanından sonra kısa sürede Türkiye’deki hemen tüm üniversitelerde Acil Tıp Anabilim Dalları kurularak, Acil Tıp Uzmanlık eğitimine başlanmıştır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Araştırma hastanelerinde ise 2006 yılında ilk defa Acil Tıp Klinikleri kurularak uzmanlık eğitimine başlanmıştır. 26 Nisan 2011 tarih ve 27916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kanun ile acil tıp uzmanlık eğitim süresi 4 yıla düşürülmüştür.

Acil Servisimize 16/05/2011 tarihinde ilk Acil Tıp Uzmanı ataması yapılmış olup; T.C. Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından 07/03/2013 tarihinde Acil Tıp Kliniği olarak uzmanlık eğitiminin verilmesi kabul edilmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın 27/02/2014 tarih ve 43243 sayılı yazısı ile hastanemiz Acil Servisi 3. seviye olarak tescillenmiştir. Acil Tıp Kliniğimizde, 02/07/2014 tarihinden itibaren acil tıpta uzmanlık eğitimi verilmesi amacıyla asistan alınımına başlanmıştır.

15 Nisan 2015 tarih ve 29327 sayılı Resmi Gazete’de ve 6639 karar sayısı ile “Sağlık Bilimleri Üniversitesi” adında Türkiye’nin yalnızca sağlık alanında eğitim veren ilk devlet üniversitesi kurulmuştur. Kuruluş Kanunu’nda belirtilen; Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Araştırma hastanelerinin afiliye edilmesiyle uzmanlık eğitimi Acil Tıp Anabilim Dalları tarafından devam ettirilmektedir. Kliniğimiz, 2015 yılından itibaren de klinik idari ve eğitim sorumlusu/program yöneticisi olarak benim yönetimimde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği olarak Acil Tıp alanında hizmetlerini devam ettirmektedir.

Asistan Eğitimi Tarihçesi:

Acil Tıp Kliniğimizde, 02/07/2014 tarihinden itibaren acil tıpta uzmanlık eğitimi verilmesi amacıyla asistan alınımına başlanmıştır. Kliniğimiz, 2015 yılından itibaren de klinik eğitim sorumlusu/program yöneticisi olarak benim yönetimimde, Acil Tıp alanında asistan eğitimini vermektedir. Şu ana kadar 5 Asistan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programını tamamlamış olup; eğitimleri ve tez danışmanlık hizmeti tarafımdan verilmiştir. Şu anda kliniğimizde 19 Asistan olup, 4 Asistanımızın daha tez çalışması tarafımdan yürütülmekte ve yakın gelecekte Uzmanlık Bitirme Sınavına girmeleri planlanmaktadır.

Akademik Kadromuz:

2015 yılında Acil Tıp Kliniği’ne Öğretim Görevlisi ve Eğitim Sorumlusu olarak atandım. 2017 Şubat ayından itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anablim Dalı Öğretim üyesi olarak atamam gerçekleşmiştir. Bu tarihten itibaren kliniğimizde Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi Program Yöneticisi olarak görevimi sürdürmekteyim. İlaveten, kliniğimizde 14 Acil Tıp Uzmanı görev yapmakta olup; klinik eğitim faaliyetlerine aktif olarak katkı sunmaktadır.

Yardımcı Personel Durumumuz:

Acil Servis hizmetlerinde 55 Hemşire acil bakım hizmetlerinde görev almaktadır. Ayrıca kliniğimizde çalışan hemşirelerin sevk ve idaresini sağlamakla görevli 1 Sorumlu Hemşire ve 1 Acil Koordinatörü Hemşire görev yapmaktadır. Hemşirelerimiz 8 ve 16 saatlik şiftler halinde çalışmakta olup; bir şiftte 2’si Hasta Karşılama (Triaj), 8’i Yeşil Alan (Kan alma, EKG çekimi, Tedavi Alanı vb.), 3’ü Sarı Alan ve 4’ü Resüsitasyon ve Kırmızı Alan olmak üzere toplamda 15 Hemşire çalışmaktadır. Ayrıca kliniğimizde görev yapan 19 Veri-Giriş Elemanı, 1 Klinik Sekreteri, 6 hasta taşıma personeli ve 3 temizlik personeli bulunmaktadır.

Eğitim Programımızın İşleyişi:

Müstakil 50 kişilik toplantı salonumuzda her hafta Perşembe günü 09:00-13:00 saatleri arasında güncel konuların anlatıldığı seminer, literatür ve vaka sunumları yapılmakta; bazen de ulusal veya uluslararası bilimsel kongre/sempozyumlara katılan hekimlerimiz tarafından bu bilimsel toplantıların geri bildirimleri yapılmaktadır. Burada şunu vurgulamak isterim; eğitim seminerlerimize kliniğimizin tüm asistanları katılmakta ve seminer süresince Acil Servis hizmetleri yeterli sayıda Uzman Hekimlerimiz tarafından verilmektedir. Ayrıca Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından 2019 yılı Ekim ayından itibaren Her ayın 1 günü İstanbul’daki Acil Tıp Eğitim kliniklerindeki Asistanların ve Eğitim Görevlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek ortak bir seminer eğitim programı oluşturulmuştur.

Yatak Sayısı ve Doluluk Oranı:

Kliniğimizde; Bekleme Salonu, Sedye ve Tekerlekli Sandalye Parkı, Triaj Alanı, ve Tedavi Alanları olarak; Yeşil Alan Poliklinik Muayene Odaları (4 adet), Acil Ortopedi Poliklinik Muayene Odası, Sarı ve Kırmızı Alan (Monitörlü gözlem), 2 Adet Resüsitasyon Odası, ve Küçük Cerrahi Müdahale Odası yer almaktadır. Ayrıca Laboratuvar, USG, Röntgen, Tomografi Ünitesi,  MR Ünitesi ve 2 adet Gözlem (Müşahede) Odası mevcuttur. Her bir gözlem odasında 16 sedye, Sarı Alan 1 de 16 Sedye, Sarı Alan 2’de 14 sedye ve 2 izole oda, Kırmızı Alan 8 sedye ve 2 izole oda bulunmaktadır. Acil Servisimizdeki Bekleme Salonumuz geniş ve ferah olup; 160 m2 büyüklüğündedir. Hasta tedavi alanlarımız toplamda 1170 m2 genişliğindedir.

Yıllık Ortalama Poliklinik Sayımız:

Tedavi Bakım Alanlarımızdan; Yeşil Alana günlük başvuran hasta sayısı 1100-1200 civarı olup; Sarı Alanda 60-70, Kırmızı Alan ve Resüsitasyon Odasında gülük ortalama 30 hastaya acil sağlık hizmeti verilmektedir.

Nöbet Düzenlemelerimiz ve İlk Yılındaki Bir Asistanın Nöbet Düzenlemeleri:

Acil Tıp Kliniğimizde nöbetler 24 saat usulü tutulmakta olup; ilk bir yıl 11 nöbet tutulur. İlk yılını dolduran asistan 10 nöbete düşer. Bundan sonra her 6 ayda bir gece (16 saat) ve sonraki 6 ay bir gündüz (8 saat) azalır (yani yılda 1X24 saat nöbet düşer). Son 1 yıl 8 nöbetle asistanlık eğitimi tamamlanır.

Asistan Eğitiminde Kullanılan Çekirdek Eğitim Müfredatımız:

Mayıs 2013 ve en son Temmuz 2016 tarihinde Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme (TUKMOS) Komisyonu tarafından geliştirilen ve önerilen “Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı”nı uygulamaktayız. Uyguladığımız Acil Tıp Eğitim Müfredatının amacı, eğitim sürecinin tanımlanması, içeriğinin belirlenmesi ve bu eğitim süreci sonucunda Acil Tıp Kliniğini yönetebilecek bilgi ve becerinin kazandırılmasıdır. Buna göre her asistan eğitim süresince genel  (Kayıt tutma, epikriz ve rapor yazma, hasta hazırlama bakımı, konsültasyon isteme ve hasta sunma yetkinlikleri, hasta bilgilendirme ve onam olma yetkinlikleri, acil, olağanüstü durum, afet durumların yönetim yetkinlikleri vb.), klinik (göğüs ağrılı, karın ağrılı ve nefes darlığı hasta yönetimi vb.) ve girişimsel (endotrakeal entübasyon, defibriasyon, kardiyoversiyon, eksternal pacing, kardiyopulmoner resüsitasyon, tüp torakostomi, santral venöz kateterizasyon, sütür teknikleri vb.) olmak üzere temel ve ileri düzeyde yetkinliklerle donatılır.

Her yıl, her bir asistan en az 2 seminer ve en az 3 makale/vaka sunumu yapar. Klinik içi bilimsel toplantılara ve vaka toplantılarına katılır. Bölgesel/ulusal kongre, sempozyum ve kurs gibi bilimsel toplantılara katılması sağlanır, teşvik edilir. İmkanlar ölçüsünde Acil Tıp alanında Uluslararası kongrelere katılım sağlanır. En az 1 araştırma projesi planlaması, yürütmesi ve yayın hâline getirmesi sağlanır, teşvik edilir. Yılda en az 2 kez ölçme ve değerlendirme amacıyla sınava tabi tutulur.

Rotasyon Uygulamalarımız:

TUKMOS önerileri doğrultusunda, dört yıllık ihtisas eğitimi süresince, birinci yılını bitiren asistanları rotasyona gönderiyoruz. Buna göre; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2 ay, İç Hastalıkları, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Genel Cerrahi, Kardiyoloji,  Kadın Hastalıkları ve Doğum, seçmeli olarak; Nöroloji veya Göğüs hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji veya Radyoloji uzmanlık alanlarına birer ay rotasyonlar olmak üzere toplamda 9 ay rotasyon zorunludur. Uzmanlık eğitim sürecinin sonunda tez çalışması ve akabinde bitirme sınavı yapılır.

Son Bir Yıldaki Yurt İçi ve Yurt Dışı Yayın Sayılarımız:

2019 yılında SCI veya SCI-Exp indeksli dergilerde 8 adet ve diğer uluslararası indeksli dergilerde 4 adet olmak üzere toplam 12 makalemiz yayımlanmıştır. Ulusal hakemli dergilerde makalelerimiz bulunmakla birlikte, uluslararası ve ulusal kongrelere de birçok bildiri ile katılmaktayız. Bunların içinde; 29 Kasım -2 Aralık 2018 tarihleri arasında KKTC’de düzenlenen 3. Uluslararası Acil Tıp ve Aile Hekimliği Sempozyumunda “Validity Of Serum Microrna-93 And Microrna-191 Levels To Reduce Unnecessary Computed Tomography in Adult Patients With Minor Head Trauma” başlıklı asistanımızın uzmanlık tez çalışması “En iyi Sözel Bildiri Birincilik Ödülü” almıştır. Yine 21-23 Haziran 2018 tarihleri arasında Belgrad/Sırbistan’ta düzenlenen  “First Southeast European Congress on Emergency Medicine” kongresinde “Predictive value of C-reactive protein/albumin ratio in patients with traumatic brain injury” başlıklı çalışmamız “En iyi Poster Bildiri Birincilik Ödülü” almıştır. Son olarak; 21-23 Eylül 2018 tarihleri arasında Nevşehir/Kapadokya’da ATUDER’in düzenlediği Ulusal Tokskoloji Sempozyumunda “Vücut İçi Gizleme Yöntemiyle Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı:  Vücut Paketçsi Vakaları” başlıklı çalışması ile Uzman Hekimimiz “En iyi Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülüne” layık görülmüştür. 

Kongrelere Katılım Durumumuz:

Tüm akademik personelimiz, branşımızla ilgili ulusal veya uluslararası kongre, sempozyum ve bilimsel toplantılara mümkün olduğunca katılabilmektedir. Her asistan yıl içinde 1-2 kez sempozyum veya kongrelere katılabilme imkanı bulmaktadır. Önümüzdeki yıldan itibaren klinik olarak Avrupa Acil Tıp Kongresi ve Dünya Acil Tıp Kongresine Asistan ve Uzman Hekimlerimizle katılım yapmayı planlamaktayız.

 Kliniğimizdeki Tıbbi Cihaz Durumu:

Acil Tıp Kliniğimizde 2 adet ultrasonografi cihazı bulunmaktadır. Bu sayede travma hastalarında E-FAST uygulaması, yatak başı Ekokardiyografi, USG kılavuzluğunda santral venöz kateter takılması ve parasentez gibi işlemler ultrasonografi eşliğinde yapılabilmektedir. İlaveten kliniğimizde 20 hasta başı monitör, 8 Adet defibrilatör cihazı, 3 adet mekanik ventilatör cihazı ve 1 adet videolaringoskop bulunmakta olup; hastalarımıza acil sağlık hizmeti verilmektedir.

Sultangazi Haseki EAH Acil Tıp Kliniğimiz İstanbul’un Avrupa Yakasında Sultangazi'deki yeni binasında hizmet vermektedir. Şu an İstanbul'un en yeni ve en büyük Acil Tıp Kliniği konumundadır. Hastanemiz tıbbi cihaz ve teknik donanım bakımından en yeni ve modern cihazlarla donatılmıştır. Aynı zamanda Dahiliye, Gastroenteroloji, Nefroloji, Nöroloji, Kardiyoloji, Genel Cerrahi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Ortopedi,  KBB, Göz, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji gibi yataklı servisi bulunan birçok eğitim kliniğini bünyesinde barındırmaktadır Hastanemiz Sultangazi Belediyesi’nin hemen arkasında yer alıp; fiziki şartları ve modern mimarisiyle dikkat çekmektedir. Hastanemiz ve Acil Tıp Kliniğimiz geniş alanları, ferah koridorları ve fiziki şartlarıyla kaliteli hasta bakımını öncelemektedir.

Kliniğimizde acil durumlarda, acil servis imkanlarının en etkili ve verimli şekilde kullanılması için hastalar vital bulgularına, yakınmalarına ve başvuru şekillerine göre hızlıca değerlendirip hastaların aciliyetinin önceliğini belirlemek ve sınıflandırmak suretiyle gerçek acil hastalara zamanında ve etkin şekilde müdahale edilmesini sağlamak için “Triaj Sistemi” uygulanmaktadır.

Acil Servisimizde geniş bir bekleme salonu, triaj alanı, hasta kayıt bölümü, yeşil alanda 4 poliklinik muayene odası, Acil Ortopedi odası, kan alma odası, enjeksiyon ve EKG odası, cerrahi müdahale odası, tetanoz - kuduz aşı birimi ve kayıt sekreterliği; ayrıca Sarı-1 Gözlem Alanı, Sarı-2 Kritik Hasta Bakım Alanı, Kırmızı Alan, Resüsitasyon-CPR Odası mevcut olup tüm bakım birimlerinde birbiri ile entegre bir şekilde acil sağlık hizmetleri yürütülmektedir.


Prof. Dr. Özgür SÖĞÜT

                                                                                                     Acil Tıp Kliniği

Eğitim Sorumlusu

 

 

Klinik Hakkında

Kliniğimizin Tarihçesi:

Acil Tıp; temel görevi, beklenmeyen bir sağlık probleminden ya da yaralanma durumunda, hastayı değerlendirmek, tanımak, tedavi etmek ve daha ileri sakatlık ve ölümden korumak olan bir uzmanlık dalıdır. Tanım olarak, uzun süreli takip gerektiren bakım hizmetleri Acil Tıp kapsamına girmez. Acil Tıp, ölümlerin ve kalıcı sakatlıklarının önlenmesinde gerekli olan hızlı müdahale ve hızlı karar vermeyi içeren bir bilimdir. Ülkemizde ilk kez “Acil Tıp Uzmanlığı” Bakanlar Kurulu’nun 12 Nisan 1993 tarihli kararı, 30 Nisan 1993 tarih ve 21567 sayılı Resmi Gazete’de 93/4270 karar sayısı ile Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne eklenmiş ve “İlk ve Acil Yardım” adı ile bir ana dal kurulmuştur. 19 Haziran 2002’de Resmi Gazete’de yayımlanan Tıpta uzmanlık Tüzüğü ile uzmanlık ana dalının adı “Acil Tıp” olarak değiştirilmiştir. İhtisasın süresi de Avrupa, ABD ve diğer ülkelerde denklik problemleri yaşanmaması gerekçesiyle 5 yıla çıkarılmıştır. 2002’de Acil Tıp Uzmanlarının aldığı ilk doçentlik unvanından sonra kısa sürede Türkiye’deki hemen tüm üniversitelerde Acil Tıp Anabilim Dalları kurularak, Acil Tıp Uzmanlık eğitimine başlanmıştır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Araştırma hastanelerinde ise 2006 yılında ilk defa Acil Tıp Klinikleri kurularak uzmanlık eğitimine başlanmıştır. 26 Nisan 2011 tarih ve 27916 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kanun ile acil tıp uzmanlık eğitim süresi 4 yıla düşürülmüştür.

Acil Servisimize 16/05/2011 tarihinde ilk Acil Tıp Uzmanı ataması yapılmış olup; T.C. Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından 07/03/2013 tarihinde Acil Tıp Kliniği olarak uzmanlık eğitiminin verilmesi kabul edilmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın 27/02/2014 tarih ve 43243 sayılı yazısı ile hastanemiz Acil Servisi 3. seviye olarak tescillenmiştir. Acil Tıp Kliniğimizde, 02/07/2014 tarihinden itibaren acil tıpta uzmanlık eğitimi verilmesi amacıyla asistan alınımına başlanmıştır.

15 Nisan 2015 tarih ve 29327 sayılı Resmi Gazete’de ve 6639 karar sayısı ile “Sağlık Bilimleri Üniversitesi” adında Türkiye’nin yalnızca sağlık alanında eğitim veren ilk devlet üniversitesi kurulmuştur. Kuruluş Kanunu’nda belirtilen; Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Araştırma hastanelerinin afiliye edilmesiyle uzmanlık eğitimi Acil Tıp Anabilim Dalları tarafından devam ettirilmektedir. Kliniğimiz, 2015 yılından itibaren de klinik idari ve eğitim sorumlusu/program yöneticisi olarak benim yönetimimde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği olarak Acil Tıp alanında hizmetlerini devam ettirmektedir.

Asistan Eğitimi Tarihçesi:

Acil Tıp Kliniğimizde, 02/07/2014 tarihinden itibaren acil tıpta uzmanlık eğitimi verilmesi amacıyla asistan alınımına başlanmıştır. Kliniğimiz, 2015 yılından itibaren de klinik eğitim sorumlusu/program yöneticisi olarak benim yönetimimde, Acil Tıp alanında asistan eğitimini vermektedir. Şu ana kadar 5 Asistan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programını tamamlamış olup; eğitimleri ve tez danışmanlık hizmeti tarafımdan verilmiştir. Şu anda kliniğimizde 19 Asistan olup, 4 Asistanımızın daha tez çalışması tarafımdan yürütülmekte ve yakın gelecekte Uzmanlık Bitirme Sınavına girmeleri planlanmaktadır.

Akademik Kadromuz:

2015 yılında Acil Tıp Kliniği’ne Öğretim Görevlisi ve Eğitim Sorumlusu olarak atandım. 2017 Şubat ayından itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anablim Dalı Öğretim üyesi olarak atamam gerçekleşmiştir. Bu tarihten itibaren kliniğimizde Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi Program Yöneticisi olarak görevimi sürdürmekteyim. İlaveten, kliniğimizde 14 Acil Tıp Uzmanı görev yapmakta olup; klinik eğitim faaliyetlerine aktif olarak katkı sunmaktadır.

Yardımcı Personel Durumumuz:

Acil Servis hizmetlerinde 55 Hemşire acil bakım hizmetlerinde görev almaktadır. Ayrıca kliniğimizde çalışan hemşirelerin sevk ve idaresini sağlamakla görevli 1 Sorumlu Hemşire ve 1 Acil Koordinatörü Hemşire görev yapmaktadır. Hemşirelerimiz 8 ve 16 saatlik şiftler halinde çalışmakta olup; bir şiftte 2’si Hasta Karşılama (Triaj), 8’i Yeşil Alan (Kan alma, EKG çekimi, Tedavi Alanı vb.), 3’ü Sarı Alan ve 4’ü Resüsitasyon ve Kırmızı Alan olmak üzere toplamda 15 Hemşire çalışmaktadır. Ayrıca kliniğimizde görev yapan 19 Veri-Giriş Elemanı, 1 Klinik Sekreteri, 6 hasta taşıma personeli ve 3 temizlik personeli bulunmaktadır.

Eğitim Programımızın İşleyişi:

Müstakil 50 kişilik toplantı salonumuzda her hafta Perşembe günü 09:00-13:00 saatleri arasında güncel konuların anlatıldığı seminer, literatür ve vaka sunumları yapılmakta; bazen de ulusal veya uluslararası bilimsel kongre/sempozyumlara katılan hekimlerimiz tarafından bu bilimsel toplantıların geri bildirimleri yapılmaktadır. Burada şunu vurgulamak isterim; eğitim seminerlerimize kliniğimizin tüm asistanları katılmakta ve seminer süresince Acil Servis hizmetleri yeterli sayıda Uzman Hekimlerimiz tarafından verilmektedir. Ayrıca Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından 2019 yılı Ekim ayından itibaren Her ayın 1 günü İstanbul’daki Acil Tıp Eğitim kliniklerindeki Asistanların ve Eğitim Görevlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek ortak bir seminer eğitim programı oluşturulmuştur.

Yatak Sayısı ve Doluluk Oranı:

Kliniğimizde; Bekleme Salonu, Sedye ve Tekerlekli Sandalye Parkı, Triaj Alanı, ve Tedavi Alanları olarak; Yeşil Alan Poliklinik Muayene Odaları (4 adet), Acil Ortopedi Poliklinik Muayene Odası, Sarı ve Kırmızı Alan (Monitörlü gözlem), 2 Adet Resüsitasyon Odası, ve Küçük Cerrahi Müdahale Odası yer almaktadır. Ayrıca Laboratuvar, USG, Röntgen, Tomografi Ünitesi,  MR Ünitesi ve 2 adet Gözlem (Müşahede) Odası mevcuttur. Her bir gözlem odasında 16 sedye, Sarı Alan 1 de 16 Sedye, Sarı Alan 2’de 14 sedye ve 2 izole oda, Kırmızı Alan 8 sedye ve 2 izole oda bulunmaktadır. Acil Servisimizdeki Bekleme Salonumuz geniş ve ferah olup; 160 m2 büyüklüğündedir. Hasta tedavi alanlarımız toplamda 1170 m2 genişliğindedir.

Yıllık Ortalama Poliklinik Sayımız:

Tedavi Bakım Alanlarımızdan; Yeşil Alana günlük başvuran hasta sayısı 1100-1200 civarı olup; Sarı Alanda 60-70, Kırmızı Alan ve Resüsitasyon Odasında gülük ortalama 30 hastaya acil sağlık hizmeti verilmektedir.

Nöbet Düzenlemelerimiz ve İlk Yılındaki Bir Asistanın Nöbet Düzenlemeleri:

Acil Tıp Kliniğimizde nöbetler 24 saat usulü tutulmakta olup; ilk bir yıl 11 nöbet tutulur. İlk yılını dolduran asistan 10 nöbete düşer. Bundan sonra her 6 ayda bir gece (16 saat) ve sonraki 6 ay bir gündüz (8 saat) azalır (yani yılda 1X24 saat nöbet düşer). Son 1 yıl 8 nöbetle asistanlık eğitimi tamamlanır.

Asistan Eğitiminde Kullanılan Çekirdek Eğitim Müfredatımız:

Mayıs 2013 ve en son Temmuz 2016 tarihinde Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme (TUKMOS) Komisyonu tarafından geliştirilen ve önerilen “Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı”nı uygulamaktayız. Uyguladığımız Acil Tıp Eğitim Müfredatının amacı, eğitim sürecinin tanımlanması, içeriğinin belirlenmesi ve bu eğitim süreci sonucunda Acil Tıp Kliniğini yönetebilecek bilgi ve becerinin kazandırılmasıdır. Buna göre her asistan eğitim süresince genel  (Kayıt tutma, epikriz ve rapor yazma, hasta hazırlama bakımı, konsültasyon isteme ve hasta sunma yetkinlikleri, hasta bilgilendirme ve onam olma yetkinlikleri, acil, olağanüstü durum, afet durumların yönetim yetkinlikleri vb.), klinik (göğüs ağrılı, karın ağrılı ve nefes darlığı hasta yönetimi vb.) ve girişimsel (endotrakeal entübasyon, defibriasyon, kardiyoversiyon, eksternal pacing, kardiyopulmoner resüsitasyon, tüp torakostomi, santral venöz kateterizasyon, sütür teknikleri vb.) olmak üzere temel ve ileri düzeyde yetkinliklerle donatılır.

Her yıl, her bir asistan en az 2 seminer ve en az 3 makale/vaka sunumu yapar. Klinik içi bilimsel toplantılara ve vaka toplantılarına katılır. Bölgesel/ulusal kongre, sempozyum ve kurs gibi bilimsel toplantılara katılması sağlanır, teşvik edilir. İmkanlar ölçüsünde Acil Tıp alanında Uluslararası kongrelere katılım sağlanır. En az 1 araştırma projesi planlaması, yürütmesi ve yayın hâline getirmesi sağlanır, teşvik edilir. Yılda en az 2 kez ölçme ve değerlendirme amacıyla sınava tabi tutulur.

Rotasyon Uygulamalarımız:

TUKMOS önerileri doğrultusunda, dört yıllık ihtisas eğitimi süresince, birinci yılını bitiren asistanları rotasyona gönderiyoruz. Buna göre; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2 ay, İç Hastalıkları, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Genel Cerrahi, Kardiyoloji,  Kadın Hastalıkları ve Doğum, seçmeli olarak; Nöroloji veya Göğüs hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji veya Radyoloji uzmanlık alanlarına birer ay rotasyonlar olmak üzere toplamda 9 ay rotasyon zorunludur. Uzmanlık eğitim sürecinin sonunda tez çalışması ve akabinde bitirme sınavı yapılır.

Son Bir Yıldaki Yurt İçi ve Yurt Dışı Yayın Sayılarımız:

2019 yılında SCI veya SCI-Exp indeksli dergilerde 8 adet ve diğer uluslararası indeksli dergilerde 4 adet olmak üzere toplam 12 makalemiz yayımlanmıştır. Ulusal hakemli dergilerde makalelerimiz bulunmakla birlikte, uluslararası ve ulusal kongrelere de birçok bildiri ile katılmaktayız. Bunların içinde; 29 Kasım -2 Aralık 2018 tarihleri arasında KKTC’de düzenlenen 3. Uluslararası Acil Tıp ve Aile Hekimliği Sempozyumunda “Validity Of Serum Microrna-93 And Microrna-191 Levels To Reduce Unnecessary Computed Tomography in Adult Patients With Minor Head Trauma” başlıklı asistanımızın uzmanlık tez çalışması “En iyi Sözel Bildiri Birincilik Ödülü” almıştır. Yine 21-23 Haziran 2018 tarihleri arasında Belgrad/Sırbistan’ta düzenlenen  “First Southeast European Congress on Emergency Medicine” kongresinde “Predictive value of C-reactive protein/albumin ratio in patients with traumatic brain injury” başlıklı çalışmamız “En iyi Poster Bildiri Birincilik Ödülü” almıştır. Son olarak; 21-23 Eylül 2018 tarihleri arasında Nevşehir/Kapadokya’da ATUDER’in düzenlediği Ulusal Tokskoloji Sempozyumunda “Vücut İçi Gizleme Yöntemiyle Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı:  Vücut Paketçsi Vakaları” başlıklı çalışması ile Uzman Hekimimiz “En iyi Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülüne” layık görülmüştür. 

Kongrelere Katılım Durumumuz:

Tüm akademik personelimiz, branşımızla ilgili ulusal veya uluslararası kongre, sempozyum ve bilimsel toplantılara mümkün olduğunca katılabilmektedir. Her asistan yıl içinde 1-2 kez sempozyum veya kongrelere katılabilme imkanı bulmaktadır. Önümüzdeki yıldan itibaren klinik olarak Avrupa Acil Tıp Kongresi ve Dünya Acil Tıp Kongresine Asistan ve Uzman Hekimlerimizle katılım yapmayı planlamaktayız.

 Kliniğimizdeki Tıbbi Cihaz Durumu:

Acil Tıp Kliniğimizde 2 adet ultrasonografi cihazı bulunmaktadır. Bu sayede travma hastalarında E-FAST uygulaması, yatak başı Ekokardiyografi, USG kılavuzluğunda santral venöz kateter takılması ve parasentez gibi işlemler ultrasonografi eşliğinde yapılabilmektedir. İlaveten kliniğimizde 20 hasta başı monitör, 8 Adet defibrilatör cihazı, 3 adet mekanik ventilatör cihazı ve 1 adet videolaringoskop bulunmakta olup; hastalarımıza acil sağlık hizmeti verilmektedir.

Sultangazi Haseki EAH Acil Tıp Kliniğimiz İstanbul’un Avrupa Yakasında Sultangazi'deki yeni binasında hizmet vermektedir. Şu an İstanbul'un en yeni ve en büyük Acil Tıp Kliniği konumundadır. Hastanemiz tıbbi cihaz ve teknik donanım bakımından en yeni ve modern cihazlarla donatılmıştır. Aynı zamanda Dahiliye, Gastroenteroloji, Nefroloji, Nöroloji, Kardiyoloji, Genel Cerrahi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Ortopedi,  KBB, Göz, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji gibi yataklı servisi bulunan birçok eğitim kliniğini bünyesinde barındırmaktadır Hastanemiz Sultangazi Belediyesi’nin hemen arkasında yer alıp; fiziki şartları ve modern mimarisiyle dikkat çekmektedir. Hastanemiz ve Acil Tıp Kliniğimiz geniş alanları, ferah koridorları ve fiziki şartlarıyla kaliteli hasta bakımını öncelemektedir.

Kliniğimizde acil durumlarda, acil servis imkanlarının en etkili ve verimli şekilde kullanılması için hastalar vital bulgularına, yakınmalarına ve başvuru şekillerine göre hızlıca değerlendirip hastaların aciliyetinin önceliğini belirlemek ve sınıflandırmak suretiyle gerçek acil hastalara zamanında ve etkin şekilde müdahale edilmesini sağlamak için “Triaj Sistemi” uygulanmaktadır.

Acil Servisimizde geniş bir bekleme salonu, triaj alanı, hasta kayıt bölümü, yeşil alanda 4 poliklinik muayene odası, Acil Ortopedi odası, kan alma odası, enjeksiyon ve EKG odası, cerrahi müdahale odası, tetanoz - kuduz aşı birimi ve kayıt sekreterliği; ayrıca Sarı-1 Gözlem Alanı, Sarı-2 Kritik Hasta Bakım Alanı, Kırmızı Alan, Resüsitasyon-CPR Odası mevcut olup tüm bakım birimlerinde birbiri ile entegre bir şekilde acil sağlık hizmetleri yürütülmektedir.


Prof. Dr. Özgür SÖĞÜT

                                                                                                     Acil Tıp Kliniği

  Eğitim Sorumlusu

04 Eylül 2023