Çocuk Yan Dal Poliklinikleri
25 Ekim 2019

DSC_0010.JPG
Uzm. Dr. Güzide DOĞAN

ÇOCUK GASTROENTOLOJİ

Tüm gastrointestinal kanal ve karaciğer hastalıklarının doğru tanı ve tedavisini sağlama, kronik hastaları uygun şekilde izleme, bu grup hastalıklarının tanı ve takip aşamalarında gerekli olan endoskopi ve biyopsi girişimlerini yapma amacıyla bölümümüz hizmet vermektedir. 


Uzm. Dr. Elvan BAYRAMOĞLU

ÇOCUK ENDOKRİN

Hormonlar iç salgı bezlerinde üretilerek kana salınan, vücudun tüm işlevlerinin düzenli yürütülmesinde, büyüme ve gelişmede önemli rolleri olan maddelerdir. Çocukluk döneminde hormonal dengede meydana gelecek bozukluklar, yetişkinlik yaşlarına göre çok daha ciddi sorunlara neden olabilir. Büyüme ve gelişmeyi olumsuz yönde etkileyen hormonal bozukluklar, aynı zamanda yetişkinlik dönemine etki edecek kalıcı hasarların oluşumuna yol açabilir. Endokrinoloji bölümü, hormonları ve bunları üreten iç salgı bezlerini ilgilendiren her tür hastalığın tanı ve tedavi konusunda hizmet verir. Çocuklar sürekli büyüme ve gelişme sürecinde olduklarından erişkinlerle aynı şartlarda değerlendirilemez. Bu dönemde vücudun iç dengesi ve yapım faaliyetleri her zamankinden çok daha farklı bir düzen içerisindedir. Hem gelecekteki hastalıkların temelinin çocukluk döneminde atılması hem de büyüme ve gelişmenin sürekli olması sebebiyle bu dönemin ayrı bir bilim dalınca incelenmesi uygundur.

Yenidoğan döneminden erişkinliğe geçiş sürecine kadar olan hastalar (18 yaşına kadar) pediyatrik endokrinologlar tarafından değerlendirilir. 

Uzm. Dr. Gülşen AKKOÇ

ÇOCUK ENFEKSİYON

Çocukluk çağının en sık rastlanılan hastalıkları olan enfeksiyon hastalıklarında erken tanı ve doğru tedavi önemlidir. Hastanemizde çocuk enfeksiyonları, çocukluk çağının döküntülü hastalıklarına, ateşli ve bulaşıcı hastalıklara, pnömoni, menenjit, ishal, yumuşak doku enfeksiyonları, diğer spesifik enfeksiyonlar ve bunların komplikasyonlarına. Tüberküloz, enfeksiyöz hepatit ve bağışıklık sistemi baskılanmış çocuklarda gelişen enfeksiyonlara yönelik modern tıp kapsamında yaklaşımda bulunulmaktadır.

Uzm. Dr. Senem AYÇA

ÇOCUK NÖROLOJİ

Çocuk nörolojisi 0-18 yaş aralığındaki çocukların beyin gelişim süreçlerini etkileyen omurilik, sinir ve kas hastalıklarının teşhis ve tedavisini sağlayan tıbbi bir branştır.

Gebelik sürecinde ya da sonraki dönemlerde çocuğun çeşitli nedenlerden zarar dolayı görmesi ciddi nörolojik hastalıklar meydana getirebilir.

Hastanemiz Çocuk Nöroloji polikliniklerinde çocuk yaşlarda görülen gelişim gerilikleri, kas hastalıkları, otizm ve beyin felci (serebral palsy) gibi birçok nörolojik hastalık çocuğun genel durumu, baş büyüklüğü, güç, yürüme becerisi, yaşa uygun tepki ve gelişim hareketleri göz önüne alınarak tam teşekküllü tanı ve tedavi hizmeti sağlanmaktadır.

Çocuk Nöroloji polikliniklerimizde teşhis edilmiş hastalıkları destekler niteliklere sahip modern teknolojik donanımlarımız ile çocuk hastalarımıza EEG, Anestezili Beyin MR hizmetleri verilmektedir.
Uzm. Dr. Canan YOLCU

ÇOCUK KARDİYOLOJİ

Anne karnında yer alan bebeğin kalbinden başlayarak 18 yaşındaki çocuklara kadar olan kişilerin kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. Hücrelerin farklılaşarak gelişmesi ile özel şeklini alan kalbin gelişimi, döllenmeyi izleyen iki ay içinde tamamlanır. Bu süreden önce tübüler şekilde olan kalp, 60 gün içinde 4 kapaklı ve 4 boşluklu bir organ hâlini alır ve insan yaşamı boyunca çalışmaya devam eder. Bazı durumlarda henüz anne karnında yer alan bebeğin kalbinde gelişimine bağlı olarak bozukluklar, diğer bir deyişle anomaliler bulunur. Bu durum doğum ile görülen tüm hastalıkların yaklaşık %10 ile %30'unu oluşturur. Canlı doğan her 1000 bebeğin yaklaşık 9'unda doğumsal kalp hastalığı görülür. Bu anomalilerin bazıları klinik açıdan önemli olmayıp kendiliğinden iyileşme gösterecek nitelikte olsa da bazıları ancak ameliyatla tedavi edilebilmektedir. Erken tanı ve teşhisin oldukça önemli olduğu kalp rahatsızlıkları, genetik ve çevresel faktörlerden kaynaklandığı öne sürülse de çoğunun nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir.
Uzm. Dr. Bağdagül AKSU

ÇOCUK NEFROLOJİ

0-18 yaş aralığında bulunan bireylerin böbrek ve idrar yolları hastalıkları üzerine uzmanlaşan çocuk nefrologları, tanı ve tedavinin yanı sıra, hastalığın tekrar oluşumunun önüne geçerek böbreklerin tamir edilemez şekilde hasarlanmasının önüne geçmek için koruyucu tedavi de uygularlar. Glomerüler, tübülointerstisyel ve böbrek parankim hastalıklarının yanı sıra doğuştan gelen ya da edinilmsel böbrek kistik hastalıklarıyla da çocuk nefrolojisi bölümü hekimleri ilgilenir. Ailevi Akdeniz ateşi ve lupus gibi sistemik hastalıklara bağlı olarak gelişen böbrek tutulumları ve bebek ve çocuklarda görülen idrar yolu hastalıkları da bu bilim dalınca tetkik ve tedavi edilir. Bazı durumlarda anne karnında bulunan bebekte gelişen idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisi de çocuk nefrologları tarafından takip ve tedavi edilir.

Uzm. Dr. Fatma SARAÇ

ÇOCUK CERRAHİ

Doğumsal anomaliler olarak bilinen doğum esnasında var olan fiziksel şekil bozuklukların ve pek çok hastalığın tanı ve tedavisi ile çocuk cerrahisi bölümü hekimleri ilgilenir. Kalp hastalıkları hariç olmak üzere göğüs, jinekoloji, onkoloji, endokrin, sindirim sistemi, travma, karın ve göbek fıtığı cerrahisi başlıca uzmanlık alanlarıdır. Açık ameliyatların yanı sıra kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik ve torakoskopik cerrahi girişimler de çocuk cerrahı tarafından uygulanır.