Göz Hastalıkları


 

 

 

Klinik Hakkında

Kliniğimizde yılda yaklaşık olarak 2000  hastanın yatışı yapılmakta ve yılda yaklaşık olarak 1800 hasta ameliyat edilmektedir. Uzman hekimlerimiz tarafından yılda 1200 adet fakoemülsifikasyon ve göz içi lens implantasyonu cerrahisi  yapılmaktadır.

Göz Polikliniğinde glokom,kornea,retina,şaşılık,üvea-behçet,oküloplastik ve kontak lens brimlerinde dosya ve randevu sistemi ile birim sorumlusu hekimler tarafından hasta takibi yapılmaktadır.

Glokom Biriminde kayıtlı yaklaşık 5000 hastanın takibi yapılmakta ve tıbbi tedavileri düzenlenmektedir. Gerekli hastalarda yag-lazer iridotomi, trabekülektomi, seton cerrahisi ve katarak cerrahisi ile kombine ameliyatlar yapılmaktadır.

 Kornea Biriminde ise yaklaşık olarak 1000 hasta takibi yapılmaktadır. Tanı ve takipte  kornea topografisi ve speküler mikroskopi cihazlarından faydalanılmaktadır. Yapılan ameliyatlar: penetran keratoplasti,korneal crosslinking işlemi ,amnion membran implantlasyonu, limbal kök hücre implantasyonudur.

 

Üvea Behçet Polikliniğimizde yaklaşık olarak 600 hasta dosya sistemi ile takip ve tedavi edilmektedir.

 

Şaşılık Biriminde ise 4000’e yakın hasta takip edilmektedir. Hastaların optik refraksiyonu yapılarak göz tembelliği (ambliyopi) olan çocukların kapama tedavileri yapılmaktadır. Şaşılık hastalarından cerrahi tedavi gerektiren olgulara yönelik tüm cerrahi yöntemler (horizontal,vertikal ve alt oblik cerrahiler) kliniğimizde uygulanmaktadır. Gereken hastalara botilismus toksin enjeksiyonu uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca Pazartesi günleri hastanemiz Yenidoğan Biriminde yatan bebekler prematüre retinopatisi yönünden muayene edilmekte; lazer veya cerrahi tedavi   gerektiren hastalar ilgili tedavi merkezlerine yönlendirilmektedir.

 

Nöroftalmoloji Birimimizde; optik sinir hastalıkları (MS), oftalmopleji ve açıklanamayan görme kaybı gelişen hastalar değerlendirilmekte ve hastanemiz Nöroloji Kliniği başta olmak üzere İstanbul’daki diğer üniversite hastaneleri ve  eğitim araştırma hastanelerinin Nöroloji Kliniklerinden yoğun olarak kliniğimize yönlendirilen hastalarımızın değerlendirilmeleri yapılmaktadır. Kafa içi basınç artışına bağlı kalıcı körlüğü önlemeye yönelik cerrahi yöntem olan optik sinir kılıf Fenestrasyonu kamu hastaneleri içinde sadece hastanemizde yapılmaktadır.

 

Oküloplastik Bölümünde kayıtlı ve takibi olan toplam 10000 hasta olup; haftada 20 adet oküloplasti ameliyatı yapılmaktadır. Yapılan  kapak ameliyatları pitozis, entropion ,ektropion, alt ve üst kapak blefaroplasti olup sondalama entübasyon ve dakriyosistorinostomi gibi lakrimal kanal cerrahileri de uygulanmaktadır. Orbita cerrahisi olarak eviserasyon , enükleasyon ,soket onarımı benign orbita tümör eksizyonu ve apse- hematom boşaltılması yapılmaktadır. Ayrıca blefarospazm hastalarına botilismus toksin enjeksiyonu uygulanmaktadır.

 

Retina Biriminde diabetik retinopati, retinanın vasküler hastalıkları ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı) , herediter retina hastalıkları tanılı yaklaşık kayıtlı 10000 hasta bulunmaktadır. Bu hastaların tanı ve  takipleri düzenli olarak yapılmaktadır. Retina hastalıklarında uygulanan tanı yöntemleri olan flöresein fundus anjiografisi, indosiyanin green anjiografisi, optik koherans tomografi, optik koherans tomografi anjiografisi , ultrasonografi tetkikleri uygulanmaktadır.   Tedavi gereken durumlarda argon laser fotokoagülasyon ve intravitreal enjeksiyon tedavileri yapılmaktadır. Cerrahi tedavi gereken hastalara vitreoretinal cerrahi yöntemleri uygulanmaktadır.

 

Kontakst Lens Birimimizde; kontakt lens kullanması uygun hastalara deneme setindeki lensler ile deneme uygulaması yapılarak, uygun lens reçete edilmektedir. Hastaya kontakt lensi kullanması için gerekli eğitim verilmektedir. Kontrol muayenelerde lensin uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığına, lensin göz üzerindeki hareketlerine ve uygunluğuna bakılmakta, hasta 1 ay, 3. ay ve 6. ay kontrollerine çağrılmaktadır.

 

Kliniğimiz 1 Profesör, 1 Doçent, 2 Başasistan, 11 Uzman Doktor ile 7 Asistan Doktor kadrosuyla hizmet verilmektedir.

 

 

 

24 Şubat 2022